Loading ...

Riešenia

Správcovské spoločnosti

Spojením grafického informačného systému Chastia FM a systému Chastia ONE poskytujeme hotové riešenie pre správcovské spoločnosti v rôznych oblastiach.

Pasport objektov a zariadení

Chastia FM rieši detailnú pasportizáciu majetku spoločnosti. Počet typov evidovaných objektov, zariadení nie je obmedzený, je plne pod kontrolou používateľa.

Evidencia plôch a priestorov

Veľmi dôležitou činnosťou pri správe majetku je efektívna evidencia plôch a priestorov.

Správa dokumentov

Chastia FM umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti.

Zmluvné vzťahy a fakturácia

Riešenie ponúka detailnú evidenciu zmlúv a ich dodatkov a príloh o výkone správy majetku, prenájmy plôch a priestorov a automatické generovanie faktúr za tieto činnosti:

Prenájmy

Dôležitou činnosťou property manažmentu je aj správa nájomných zmluvných vzťahov.

Dodávka energií a služieb

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií predstavuje jednu z najdôležitejších činností pre všetkých správcov budov. Riešenie tejto problematiky
v Chastii FM je veľmi komplexné a užívateľsky príjemné.

Energetický manažment

Pre správcov budov je veľmi dôležité sledovanie efektívnosti spotrieb energií v budovách.

Plán tržieb

Plán tržieb predstavuje porovnávaciu tabuľku plánovaných a skutočných tržieb za správu, nájmy alebo dodávku energií a služieb.

Došlé platby a pohľadávky

V nadväznosti na fakturáciu Chastia FM umožňuje evidovať došlé platby a na ich základe porovnaním s vystavenými faktúrami detailne sledovať pohľadávky.

Riadenie údržby

Riadenie procesov údržby je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky budov a areálov. Chastia FM rieši jednak plánovanú údržbu (prehliadky a revízie, preventívnu údržbu,…) a jednak neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej nadstavby Chastia ONE.

Helpdesk a klientska zóna

Správcovské spoločnosti majú možnosť poskytnúť webový prístup do systému Chastia ONE a tým poskytnúť svojim klientom jednoduchý nástroj na zber požiadaviek na údržbu.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb. Naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.