Loading ...

Majetok a údržba
pod kontrolou!

Komplexný prehľad o stave majetku

Kvalitné riadenie procesov údržby

Efektívny energetický manažment

Vyhnite sa nákladom navyše!

Každý logistický park potrebuje mať dôkladný prehľad o stave svojich objektov. Veľmi dôležité je tiež, aby disponoval aktuálnymi informáciami o technickom stave najmä vyhradených technických zariadení (VTZ). So správnymi informáciami tak môžu byť pravidelné servisné činnosti nielen na VTZ zabezpečené načas. Logistický park sa s komplexnou a prehľadnou databázou údajov vie vyhnúť: pokutám za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity elektrickej energie, zvýšeným nákladom za spotrebované energie a aj prípadným nehodám a ohrozeniu zdravia pracovníkov, súvisiacich so zlým technickým stavom zariadení. 

Informačný systém Chastia poskytujú hotové a v praxi overené riešenia pre efektívnu správu technických zariadení, aj celých logistických centier. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť.  

Benefity, ktoré zjednodušia vašu prácu

Rýchly a prehľadný prístup
k informáciám

Centrálna databáza dokumentov umožňuje, aby sa všetky oprávnené osoby dostali k potrebným dátam z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase.

Integrovaný prehliadač CAD výkresovej dokumentácie

Grafická podoba umiestnenia všetkých objektov a zariadení v logistickom parku uľahčuje orientáciu v každodennej prevádzke.

Centralizované riadenie údržby

Všetky údaje sú uložené v prehľadnej podobe v jednej databáze. Riadenie údržby budete mať pod kontrolou. Korektívna údržba bude vykonaná včas a neunikne vám ani žiadny termín naplánovaných revízií. 

Efektívny energetický manažment

Softvér od CHASTIE vám pomôže, aby prevádzka vášho logistického parku bola energeticky efektívna.

naši zákazníci

Naše skúsenosti
v číslach
 

25rokov na trhu

90 klientov využívajúcich naše služby 

10000 spravovaných objektov

Softvér s riešeniami pre mnohé oblasti

Softvér Chastia FM a jeho webová aplikácia Chastia ONE prinášajú riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje grafický informačný systém budovať postupne.

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vybratých objektov a zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť spoločnosti môžete mať uložené prehľadne v jednej databáze, s prístupom pre všetky oprávnené osoby a z ľubovoľného miesta v informačnom systéme Chastia.

Riadenie údržby

Softvér rieši plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok, aj neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE.

Technická podpora

Chastia ONE a jeho modul Helpdesk vám ponúkajú možnosť nahlasovať požiadavky pomocou webového rozhrania.

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

Softvér dáva možnosť sledovať a evidovať všetky energie a služby na vstupe a tiež rozpočítavať náklady za energie a služby na výstupe, v rámci jednotlivých priestorov a budov.

Energetický manažment

Implementáciou tohto softvéru získate silný nástroj na vyhodnocovanie a tvorbu kvalitných analýz v oblasti spotrieb energií za jednotlivé budovy a technické zariadenia.

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si stretnutie s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako fungujú vaše súčasné procesy a aké máte očakávania.

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme softvér Chastia a vy získate komplexný prehľad o svojom majetku.

S kvalitným informačným systémom zrýchlite a sprehľadnite procesy.

Kvalitný informačný systém dokáže v logistických parkoch zrýchliť a zjednodušiť mnohé procesy. Nedostatočný prehľad o stave majetku môže zvyšovať nároky na prácu zamestnancov a zapríčiniť rôzne nepredvídané výdavky. Zle nastavené informačné procesy môžu byť príčinou, že sa prekračujú stanovené kapacity pri odbere elektrickej energie a zvyšujú sa tak náklady spoločnosti. Oneskorené servisné prehliadky zariadení môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť osôb využívajúcich dané zariadenia.  

Informačný systém Chastia prináša do prevádzky logistických parkov poriadok, prehľadnosť a jednoduchosť pri spracovávaní informácií, úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času technických pracovníkov, lepší prehľad o technickom stave zariadení. Dôležitou súčasťou systému je aj energetický manažment, ktorý napomáha k efektívnejšej spotrebe energie. Implementácia informačného systému Chastia povedie k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov a zvýšeniu zisku spoločnosti.