Loading ...

Pasport objektov a zariadení

Chastia FM rieši detailnú pasportizáciu majetku spoločnosti. Počet typov evidovaných objektov, zariadení nie je obmedzený, je plne pod kontrolou používateľa. Najčastejšími objektami podliehajúcimi pasportizácii v spoločnostiach pre výrobu a distribúciu tepla sú pozemky, budovy, konštrukčné časti budov, technické zariadenia, časti líniových stavieb a podobne.

Chastia FM umožňuje napríklad:

 • Viesť evidenciu všetkých objektov a zariadení v jednotnej centrálnej databáze s “on-line” prepojením na grafické prvky vo výkresoch. Svojim riešením okrem samotnej pasportizácie v plnej miere nahrádza aj systémy GIS (geografické informačné systémy).
 • Grafický a databázový pasport výrazne zjednodušuje tvorbu vyjadrení k podzemným inžinierskym sieťam v rámci investičnej výstavby.
 • Evidenciu pozemkov – vlastných pozemkov, cudzích pozemkov na ktorých sa nachádzajú technické zariadenia (napr. katastrálne údaje).
 • Evidenciu stavebných objektov – umožňuje evidovať spravované objekty (administratívne objekty, bytové objekty, …), technologické objekty (napr. kotolne, OST, budovy čerpacích staníc, šachty a kanály na líniových stavbách a podobne).
 • Evidenciu podlaží, vchodov, miestností.
 • Evidenciu zariadení – technických zariadení, vyhradených technických zariadení, nábytku, …
 • Evidenciu zamestnancov.

Výhodou riešenia je najmä:

 • Integrácia grafických a databázových informácií je na rozdiel od mnohých iných podobných systémov v Chastii FM bezošvá (pri pohybe v databázovej tabuľke sa súčasne zobrazuje aj grafická reprezentácia daného objektu v grafickom okne a naopak), pričom informácia je k dispozícii okamžite (v reálnom čase).
  V mnohých prípadoch nestačí len textová alebo číselná informácia, ale je potrebná zároveň aj grafická informácia. Takýmto prípadom môže byť napríklad umiestnenie technického zariadenia v budove alebo na určitom území, umiestnenie zamestnanca v budove, v organizačnej štruktúre spoločnosti, atď..
 • Zjednotenie metodiky pre hierarchickú evidenciu majetku – pozemkov, budov, zariadení a podobne.
 • Prehľad o rozsahu a skladbe majetku v spoločnosti.
 • Rýchla dostupnosť podrobných informácií o budovách a zariadeniach.
 • Podpora pre rozhodovanie o optimalizácii technických zariadení.
 • Sprístupnenie komplexných informácií pre všetkých pracovníkov na jednom mieste.