Loading ...

Efektívnou technickou správou k spokojnosti návštevníka!

Spokojnosť hotelového hosťa

Dôkladná evidencia technického stavu hotela

Efektívna energetická prevádzka

Vyhnite sa nespokojným návštevníkom
a nepredvídaným nákladom!

Spokojní hostia, vysoká obsadenosť hotelového zariadenia a efektívna prevádzka je cieľom každého majiteľa a prevádzkovateľa hotela. 

Riadiaci pracovníci potrebujú mať komplexný prehľad a aktuálne informácie o technickom stave hotela a o podstatných požiadavkách na opravy a údržbu.  

Ak majú včas a správne informácie, môžu sa vyhnúť nepredvídaným nákladom a problémom pri plánovaní rozpočtu a jeho čerpaní. Dobre a rýchle fungujúci informačný systém je jedným z predpokladov, aby sa majitelia a manažéri hotelov nemuseli  obávať ohrozenia dobrého mena hotela, nespokojnosti návštevníkov a nízkej obsadenosti hotela.  

Informačný systém Chastia poskytuje hotové a v praxi overené kvalitné riešenia pre technickú správu hotelov. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť. 

Dosiahnite rýchle a kvalitné procesy!

Rýchly prístup
k informáciám

Centrálna databáza s údajmi o technickom stave hotela je prístupná z akéhokoľvek miesta, v ktoromkoľvek čase a všetkým kompetentným osobám.

Operatívne riadenie údržby

V každom momente budete vedieť o všetkých požiadavkách na údržbu, o jej finančných nárokoch, vďaka čomu budete môcť včas prijať potrebné opatrenia v prospech spokojnosti hotelových hostí.

Efektívne hospodárenie
s energiami

Vďaka kvalitnému informačnému systému budete mať rýchly prehľad o energetických nárokoch hotelových priestorov a zariadení a dokážete tak efektívne manažovať spotrebu energie.

naši zákazníci

Naše skúsenosti
v číslach
 

18spravovaných hotelov

10 rokov skúseností v segmente hotelierstva

25 rokov skúseností so správou nehnuteľností

Riešenia pre úspešnú technickú správu hotela

Softvér Chastia prináša riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje grafický informačný systém budovať postupne.

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vybratých objektov a zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť spoločnosti môžete mať uložené prehľadne v jednej databáze a s prístupom pre všetky oprávnené osoby.

Riadenie údržby

Softvér poskytuje solídne podklady pre plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok a prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE aj pre neplánovanú údržbu.

Energetický manažment

Systém vytvára prehľadné analýzy, porovnania a reporty potrebné pre správne rozhodnutia pri riadení prevádzky hotela.

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si stretnutie s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako fungujú vaše súčasné procesy a aké máte očakávania. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme softvér Chastia a vy tak zefektívnite technickú správu hotela.

Pomalé riešenia môžu ohroziť vaše dobré meno

Pri chýbajúcej centrálnej databáze údajov o technickom stave hotela sa spomaľuje odstraňovanie nedostatkov a technických závad. Majitelia a riadiaci pracovníci nemajú vždy aktuálne informácie a prehľad, čo si vyžaduje údržbu a opravu. To môže spôsobovať komplikácie vo finančnom hospodárení hotela. Môže sa tiež stať i to, že na technické nedostatky narazí ako prvý hotelový klient, čím je ohrozené dobré meno zariadenia.  

Informačný systém Chastia prináša do fungovania hotelov lepší prehľad o technickom stave priestorov a zariadení a o finančných nárokoch na údržbu, úsporu práce a tiež optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov. Zavedenie softvéru vedie k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov a zvýšeniu zisku hotelovej spoločnosti.