Loading ...

Riadenie údržby

Riadenie procesov údržby je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky budov a areálov. Chastia FM rieši jednak plánovanú údržbu (prehliadky a revízie, preventívna údržba, plánovaná údržba podľa predpisov výrobcov zariadení alebo podľa vlastných predpisov) a jednak neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej nadstavby Chastia One.

Riadenie údržby podporuje:

 • rozšírenú evidenciu technických zariadení (zaradenie do majetku, vyradenie z majetku, inventárne karty,…);
 • sledovanie dodávateľov zariadení a dodávateľov údržby;
 • sledovanie opotrebenia objektov a zariadení;
 • plánovanie údržby, prehliadky, revízie, preventívna údržba;
 • všetky platné legislatívne normy a vyhlášky (napr. pre prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení);
 • evidenciu a plánovanie atestov;
 • evidenciu a plánovanie školení odborných pracovníkov;
 • evidenciu histórie servisných zásahov;
 • sledovanie reklamácií;
 • evidenciu a sledovanie daní a poplatkov;
 • výpočet odpisov alebo ich import z účtovného systému;
 • evidenciu materiálu pre údržbu prostredníctvom vlastného alebo externého skladového hospodárstva;
 • sledovanie štandardov kvality;
 • sledovanie záručných lehôt;
 • evidovať komponenty meracích miest (merače energií);
 • plánovať ciachovanie a opravy meračov;
 • evidovať celú históriu komponentov meracích miest z pohľadu ciachovania a opráv;
 • evidovať celú históriu meracích miest z pohľadu prítomnosti jednotlivých komponentov meračov na meracom mieste.