Loading ...

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií predstavuje jednu z najdôležitejších činností výrobcov a distribútorov tepla. Riešenie tejto problematiky v Chastii FM je veľmi komplexné a užívateľsky príjemné.

Riešenie umožňuje najmä:

 • Evidenciu odberných miest – dodávateľských, odberateľských, vlastných.
 • Evidenciu parametrov odberných miest – napr. regulačný príkon, počet osôb, plochy, atď.
 • Evidenciu meracích miest
  • Evidencia spotrieb,
  • import spotrieb,
  • ručné zadávanie spotrieb,
  • výpočet spotrieb v prípade rozpočítania,
  • automatická validácia spotrieb,
  • automatický výpočet spochybnených spotrieb náhradnými metódami,
  • výpočet ceny energií.
 • Evidenciu palív – výhrevnosť, spaľovacie teplo, … .
 • Evidenciu normatívov (napr. podľa atestov).
 • Evidenciu odberových diagramov a ich využitie pri rozpočítavaní spotrieb.
 • Evidenciu vykurovacích kriviek.
 • Viesť a udržiavať cenníky energií.
 • Výpočet (rozpočítanie) spotrieb energií pre vyúčtovania (napr. 13. fakturáciu).
 • Evidovať komponenty meracích miest (merače energií).
 • Plánovať ciachovanie a opravy meračov.
 • Evidovať celú históriu komponentov meracích miest z pohľadu ciachovania a opráv.
 • Evidovať celú históriu meracích miest z pohľadu prítomnosti jednotlivých komponentov meračov na meracom mieste.

Riešenie Chastia FM v oblasti evidencie a rozpočítavania spotrieb energií predstavuje solídny základ jednak pre energetický manažment a jednak pre fakturáciu za energie svojim odberateľom.