Loading ...

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií predstavuje jednu z najdôleitejších činností výrobcov a distribútorov tepla. Riešenie tejto problematikyv Chastii FM je veľmi komplexné a užívateľsky príjemné.

Riešenie umožňuje najmä:

 • Evidenciu odberných miest – dodávateľských, odberateľských, vlastných.
 • Evidenciu parametrov odberných miest – napr. regulačný príkon, počet osôb, plochy, atď.
 • Evidenciu meracích miest
  • Evidencia spotrieb
  • Import spotrieb
  • Ručné zadávanie spotrieb
  • Výpočet spotrieb v prípade rozpočítania
  • Automatická validácia spotrieb
  • Automatický výpočet spochybnených spotrieb náhradnými metódami
  • Výpočet ceny energií
 • Evidenciu palív – výhrevnosť, spaľovacie teplo, …
 • Evidenciu normatívov (napr. podľa atestov)
 • Evidenciu odberových diagramov a ich využitie pri rozpočítavaní spotrieb
 • Evidenciu vykurovacích kriviek
 • Viesť a udržiavať cenníky energií
 • Výpočet (rozpočítanie) spotrieb energií pre vyúčtovania (napr. 13. fakturáciu)
 • Evidovať komponenty meracích miest (merače energií)
 • Plánovať ciachovanie a opravy meračov
 • Evidovať celú históriu komponentov meracích miest z pohľadu ciachovania a opráv
 • Evidovať celú históriu meracích miest z pohľadu prítomnosti jednotlivých komponentov meračov na meracom mieste

Riešenie Chastia FM v oblasti evidencie a rozpočítania spotrieb energií predstavuje spolehlivý základ jednak pre energetický manažment a jednak pre fakturáciu za energie svojim odberateľom.