Loading ...

Technická správa nemocnice efektivně a s přehledem!

Efektivní správa budov
a technických zařízení

Centralizované nahlašování a řešení poruch

Evidence spotřeb a šetření nákladů za energie

Nepotřebujete částečné řešení

Každé zdravotnické zařízení potřebuje mít důkladný přehled o stavu svého majetku. V nemocnicích je obzvláště důležité disponovat aktuálními informacemi o technickém stavu hlavně medicínské techniky a o jejím momentálním využití. Nepřesné údaje by mohly znamenat opoždění nezbytných revizí a kontrol. V nejhorším případě přinést i fatální důsledky na zdraví pacientů. 

Evidence poruch by neměla být chaotická a jejich vyřešení trvat příliš dlouho. 

Pokud se má nemocnice vyhnout neúměrně vysokým nákladům za energie, její spotřeba by měla být důsledně monitorována. 

Informační systém Chastia poskytuje hotové a v praxi ověřené řešení pro efektivní správu moderní nemocnice.  

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat.  

Výhody pro vaši nemocnici

Rýchly Rýchlý a přehledný přístup
k informacím

Centrální databáze dokumentů, s přístupem pro všechny oprávněné osoby, umožní získávat informace rychle a přímo.

Ucelený pohled na technický stav a využitelnost objektů a zařízení

Informace o využívaní majetku a o jeho technickém stavu jsou aktuální a souhrnné, díky čemuž dokážete obratem reagovat na vzniklé požadavky.

Efektivní hospodaření s energiemi

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií v rámci všech objektů, prostor a zařízení je v systému Chastie přehledné a komplexní.

Kvalitní reporting

Systém vám umožní vést důkladnou evidenci všech potřebných ukazatelů díky které dokážete vytvářet spolehlivé reporty.

Naše zkušenosti v číslech  

12let v oboru

40 spravovaných nemocnic

100000 zaevidovaných zařízení

Nový softvér přináší řešení

Software Chastia přináší řešení do mnohých oblastí. Softvér je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Pasportizaci majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vámi vybraných objektů, medicínských aj nemedicínských zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Evidence ploch a prostor

Řešení Chastia nabízí evidenci všech základních údajů o všech prostorách, objektech, podlažích a pod. založenou na kategorizaci podle typů prostor a jejich využitelnosti, podle nájemců atd.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost nemocnice můžete mít díky softvéru Chastie uložené přehledně v jedné databázi a s přístupem pro všechny oprávněné osoby.

Řízení údržby

Software řeší plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek, také neplánovanou údržbu prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE.

Helpdesk

Řešení Chastie nabízející možnost nahlašovat požadavky pomocí webového rozhraní.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií

Software vám umožní evidovat různé parametry pro odběrné, měřící místa a následně tyto údaje zpracovávat.

Energetický management

Systém vytváří přehledné analýzy, porovnání a reporty potřebné pro správné rozhodnutí při řízení provozu nemocnice.

Jednoduchá příprava a evidence nájemních smluv

Systém Chastia umožňuje jednoduché generování a přípravu nájemních smluv na základě definovatelných šablon dokumentů kompatibilních s MS Word.

Přijaté platby a pohledávky

V návaznosti na fakturaci Chastia dává možnost evidovat přijaté platby a na jejich základě porovnáním s vystavenými fakturami detailně sledovat pohledávky.

Reference

Vaše další kroky

Dohodněte si setkání s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a jaká máte očekávání. .

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a vy získáte další příležitost, jak rozvíjet moderní nemocnici.

Informační procesy nemusí být pomalé a nepřehledné

Pokud má nemocnice nepřesně zmapované využití a technický stav medicínské a nemedicínské techniky, ohrožuje to efektivitu hospodaření.  

Chybějící centralizovaná evidence poruch vnáší do technické správy nemocnice zbytečný informační chaos. 

Při neúplném přehledu o vykonaných revizích a plánovaných úkonech v rámci údržby nemocnice hrozí, že se zpozdí termíny revizí a prohlídek. V ohrožení může být také zdravotní stav pacientů. 

 Zvýšené náklady nemocnice mohou způsobovat i nedůsledné monitorování spotřebované energie. 

Informační systém Chastia FM přináší do fungování nemocnic přehlednost a jednoduchost při zpracovávání informací, úsporu práce, optimálnější využití pracovního času zamestnanců, lepší přehled o technickém stavu a obsazenosti prostor a zařízení. Důležitou součástí systému je i energetický management, který pomáhá k energetické hospodárnosti objektů a zařízení. Implementace softvéru Chastia vede ke zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů.