Loading ...

PRODUKTY

Chastia FM

Chastia FM je profesionální CAFM/CMMS/CIFM/CIS/GIS systém pro evidenci, správu, provoz, údržbu majetku a sledování nákladů na provoz hmotného a nehmotného majetku.

 • Facility Management
 • Property Management
 • Energetický Management
 • Výroba a dodávka tepla a jiných energií
 • vývoj software od roku 1997
 • modulární systém
 • použití nejnovějších technologií
 • dlouholeté know-how v problematice

HLAVNÍ VLASTNOSTI

 • Chastia FM je tučným klientem informačního systému Chastia.
 • Pro ukládání dat je používaná databáze Microsoft SQL Server.
 • Chastia FM je důsledně modulární – umožňuje jednak samostatný vývoj každého modulu bez zásahu do ostatních modulů a jednak pružnější obchodní politiku – možnost dodávky modulů podle požadavků zákazníků.
 • Všechny výkresy informačního systému jsou uložené v databázi, což umožňuje efektivněji pracovat s vyhledáváním a tříděním výkresů i grafických entit ve výkresech, (např. automatické vyhledávání všech výkresů, ve kterých se nacházejí právě aktivní objekt/plocha/zařízení), zavedené jsou typy výkresů, skupiny výkresů, …
 • Všechny dokumenty spravované informačním systémem jsou uložené v databázi, což umožňuje efektivněji pracovat s vyhledáváním a tříděním dokumentů.

TYPICKÉ OBLASTI NASAZENÍ

Facility Management

Software splňuje všechny požadavky pro komplexní podporu procesů Facility Managementu. Od pasportizace objektů a zařízení, přes plánovanou a neplánovanou údržbu, energetický management objektů a fakturaci za tyto služby.

Property Management

Řešení je navržené tak, aby poskytovalo důkladnou evidenci ploch, nájemních vztahů, fakturaci za nájmy prostorů a zařízení, hromadnou fakturaci za nájemné, služby a energie, rozsáhlý reporting pro property managery, finanční oddělení apod. Řešení pokrývá kompletní agendu při procesech property managementu.

Energetický Management

Řešení pokrývá kompletní agendu evidence odběrných míst, měřících míst, měřidel, sledování stavů na měřidlech a jejich případné rozpočítávání pro odběratele (nájemníků apod.). Výsledkem energetického managementu je velmi rozsáhlý reporting a podklad na fakturaci.

Výroba a dodávka tepla a jiných energií

Řešení pokrývá kompletní agendu výrobců tepla, evidenci odběrných míst, měřících míst, měřidel, odpočty měřidel a následnou fakturaci za vyrobenou energii odběratelům.

Energetický management zabezpečí důsledné sledovaní a vyhodnocování spotřeb energií, bilancování nakoupených médií, vyrobeného tepla a teplé vody, prodaného tepla a teplé vody, výpočet účinností celých tepelně-technických zařízení nebo i po částech, automatické vyhodnocování kombinovaných palivových zdrojů tepla, automatické vyhodnocování normativů a podobně.

Moduly

Moduly jsou samostatné časti programu pro řešení určitých oblastí činnosti. Umožňují vývoj nezávisle na sobě, dokonce je možný vývoj modulů i vlastními silami zákazníka. Zároveň modulární systém umožňuje přizpůsobit řešení zákazníkovi na míru.

Modulárnost programového systému umožňuje zákazníkovi grafický informační systém budovat postupně tak, jak mu to vyhovuje.

 • Univerzální moduly– řeší základní evidenci majetku a jsou nezávislé od specializovaných modulů. Naopak pro specializované moduly poskytují základní funkčnost a podporu. Takovými univerzálními moduly jsou – Základní modul, Grafika, Katalogy a Dokumenty.
 • Specializované moduly – každý z nich řeší nějakou specifickou oblast správcovských činností. V současnosti jsou k dispozici moduly Majetek, Plochy a prostory, Energie a služby, Správa a nájmy, Ekonomika, Plánování, Ověřování zařízení a Sklady. V současnosti se začínají připravovat i další moduly, o kterých vás budeme brzy informovat..

Univerzální moduly

ZÁKLADNÍ MODUL

Základní modul tvoří hlavní pilíř celého systému. Je to jediný modul, který je povinný pro vytvoření libovolné podnikové aplikace. Tento modul primárně řeší evidenci objektů, ploch a prostorů, zařízení a jejich důkladnou pasportizaci.

Zjisti více

Modul Grafika

Grafický modul je tvořený třemi základními objekty – grafickým editorem, grafickým prohlížečem, editorem výkresových tiskových sestav a celým aparátem nástrojů a příkazů pro práci s výkresy pro tvorbu a editaci projektu.

Zjisti více

MODUL ADRESÁŘ

Modul řeší kompletní evidenci vlastních i cizích firem včetně jejich zaměstnanců na jednom místě.

Zjisti více

Modul Dokumenty

Ke každému objektu IS je možné připojit libovolný počet elektronických dokumentů. Tento modul umožňuje vytvářet elektronický archiv všech dokumentů vztahujících se ke konkrétním objektům IS definovaným v systému Chastia FM.

Zjisti více

MODUL KATALOGY

Všechny zařízení, které jsou evidované v informačním systému mohou být zapracované do katalogů, které obsahují všechny potřebné technické informace pro provoz a údržbu, včetně obrázku anebo fotografie.

Zjisti více

SPECIALIZOVANÉ MODULY

Modul Plochy a prostory

Modul slouží k evidenci základních údajů o všech stavebních prostorech a plochách, územích, parcelách, objektech, podlažích, sekcích budov, místnostech apod.

Zjisti více

Modul Správa a nájmy

Modul umožňuje majitelům a správcům nemovitostí sledovat všechny informace vázané na spravovaný anebo pronajímaný majetek. Umožňuje vést evidenci o správě anebo nájmech ploch a zařízení, o poskytovaných službách, o smlouvách, využívaní ploch, o tržbách za správu anebo nájmy a podobně.

Zjisti více

Modul Ekonomika

Předmětem řešení modulu je evidence došlých úhrad za vystavené faktury z Chastie FM, jejich párování na vystavené doklady a sledování pohledávek až po jejich úplné vyřešení, příprava, generování a odesílání upomínek neplatičům.

Součástí modulu je i detailní agenda evidence přijatých faktur, schvalovací procesy těchto dokladů až po propojení na ERP / účetní systém.

Zjisti více

Modul Prognózy a rozpočty

Modul řeší tvorbu a generování nákladových a výnosových rozpočtů (budgetů). Údaje slouží jako podklad pro ostatní moduly pro sledování čerpání rozpočtů.

Zjisti více

Modul Energie a služby

Modul řeší podporu pro tři hlavní oblasti správcovských činností – Evidenci spotřeb energií, Rozpočítávání energií a služeb (v technických a cenových jednotkách) a Energetický management.

Zjisti více

Modul Majetek

Modul řeší efektivní sledování celého životního cyklu objektu IS od pořízení, zařazení do majetku až po vyřazení z evidence majetku.

Nejdůležitější částí modulu je tvorba plánů servisních činností (prohlídky, revize, apod.) s podporou a znalostí legislativy.

Zjisti více

MODUL OVĚŘOVáNí ZAŘÍZENÍ

Modul řeší ověřování různých druhů zařízení. Typickým příkladem může být cejchování měřičů energií.

Zjisti více

Modul Sklady

Modul řeší kompletní skladové hospodářství. Modul využijí zejména společnosti, které skladové hospodářství nemusí řešit v účetním softwaru, ale potřebují ho například pro moduly údržby v Chastii FM.

Zjisti více

CHASTIA ONE

Chastia Helpdesk je webové rozšíření systému Chastia FM, které řeší primárně evidenci, sledování a řešení požadavek na neplánované servisní činnosti.

Čti více o samostatné aplikaci

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby? Vyplňte formulář a objednejte si od nás prezentaci našich služeb, naši obchodníci Vám ji připraví přímo ve Vaší společnosti.