Loading ...

PRODUKTY

Chastia FM

Chastia FM je profesionálny CAFM/CMMS/CIFM/CIS/GIS systém pre evidenciu, správu, prevádzku, údržbu majetku a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku.

 • Facility Management
 • Property Management
 • Energetický Management
 • Výroba a dodávka tepla a iných energií
 • vývoj software od roku 1997
 • modulárny systém
 • použité najnovšie technológie
 • dlhoročné know-how v problematike

Hlavné vlastnosti

 • Chastia FM je tučným klientom informačného systému Chastia.
 • Pre ukladanie dát je používaná databáza Microsoft SQL Server.
 • Chastia FM je dôsledne modulárna – umožňuje jednak samostatný vývoj každého modulu bez zásahu do ostatných modulov a jednak pružnejšiu obchodnú politiku – možnosť dodávky modulov podľa požiadavky zákazníkov.
 • Všetky výkresy informačného systému sú uložené v databáze, čo umožňuje efektívnejšie pracovať s vyhľadávaním a triedením výkresov i grafických entít vo výkresoch, (napr. automatické vyhľadávanie všetkých výkresov, v ktorých sa nachádza práve aktívny objekt/plocha/zariadenie), zavedené sú typy výkresov, skupiny výkresov, …
 • Všetky dokumenty spravované informačným systémom sú uložené v databáze, čo umožňuje efektívnejšie pracovať s vyhľadávaním a triedením dokumentov.

Typické oblasti nasadenia

Facility Management

Software spĺňa všetky požiadavky pre komplexnú podporu procesov Facility Managementu. Od pasportizácie objektov a zariadení, cez plánovanú a neplánovanú údržbu, energetický management objektov a fakturáciu za tieto služby.

Property Management

Riešenie je navrhnuté, aby poskytovalo dôkladnú evidenciu plôch, nájomných vzťahov, fakturáciu za nájmy priestorov a zariadení, hromadnú fakturáciu za nájomné, služby a energie, bohatý reporting pre property managerov, finančné oddelenia a pod. Riešenie pokrýva kompletnú agendu pri procesoch property managementu.

Energetický Management

Riešenie pokrýva kompletnú agendu evidencie odberných miest, meracích miest, meradiel, sledovanie stavov na meradlách a ich prípadné rozpočítanie pre odberateľov (nájomníkov a pod.). Výsledkom energetického managementu je veľmi bohatý reporting a podklad na fakturáciu.

Výroba a dodávka tepla a iných energií

Riešenie pokrýva kompletnú agendu výrobcu tepla, evidenciu odberných miest, meracích miest, meradiel, odpočty meradiel a následnú fakturáciu za vyrobenú energiu odberateľom.

Čítaj viac

Moduly

Moduly sú samostatné časti programu pre riešenie určitej oblasti činnosti. Dajú sa vyvíjať nezávisle na sebe, dokonca je možný vývoj modulov aj vlastnými silami zákazníka. Zároveň modulárny systém umožňuje prispôsobiť riešenie zákazníkovi na mieru.

Modulárnosť programového systému umožňuje zákazníkovi grafický informačný systém budovať postupne tak, ako mu to vyhovuje.

 • Univerzálne moduly – riešia základnú evidenciu majetku a sú nezávislé od špecializovaných modulov. Naopak pre špecializované moduly poskytujú základnú funkčnosť a podporu. Takýmito univerzálnymi modulmi sú – Základný modul, Grafika, Katalógy a Dokumenty.
 • Špecializované moduly – každý z nich rieši nejakú špecifickú oblasť správcovských činností. V súčasnosti sú k dispozícii moduly Majetok, Plochy a priestory, Energie a služby, Správa a nájmy, Ekonomika, Plánovanie, Overovanie zariadení a Sklady. V súčasnosti sa začínajú pripravovať aj ďalšie moduly, o ktorých vás budeme včas informovať.

Univerzálne moduly

Základný modul

Základný modul tvorí hlavný pilier celého systému. Je to jediný modul, ktorý je povinný pre vybudovanie ľubovoľnej podnikovej aplikácie.

Tento modul primárne rieši evidenciu objektov, plôch a priestorov, zariadení a ich dôkladnú pasportizáciu.

Čítaj viac

Modul Grafika

Grafický modul je tvorený tromi základnými objektami objektmi – grafickým prehliadačom, grafickým editorom, editorom výkresových tlačových zostáv a celým aparátom nástrojov a príkazov pre prácu s výkresmi pre tvorbu a editáciu projektu.

Čítaj viac

Modul Adresár

Modul rieši kompletnú evidenciu vlastných i cudzích firiem vrátane ich zamestnancov na jednom mieste.

Čítaj viac

Modul Dokumenty

Ku každému objektu IS je možné pripojiť ľubovoľný počet elektronických dokumentov. Tento modul umožňuje vytvárať elektronický archív všetkých dokumentov vzťahujúcich sa ku konkrétnym objektom IS (objektom, plochám a priestorom a zariadeniam) definovaným v systéme Chastia FM.

Čítaj viac

Modul Katalógy

Všetky zariadenia, ktoré sú evidované v informačnom systéme môžu byť zapracované do katalógov, ktoré obsahujú všetky potrebné technické informácie pre prevádzku a údržbu, vrátane obrázku alebo fotografie.

Čítaj viac

Špecializované moduly

Modul Plochy a priestory

Modul slúži na evidenciu základných údajov o všetkých stavebných priestoroch a plochách, územiach, parcelách, objektoch, podlažiach, sekciách budov, miestnostiach a pod.

Čítaj viac

Modul Správa a nájmy

Modul umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností sledovať všetky informácie viazané na spravovaný alebo prenajímaný majetok. Jedná sa najmä o tvorbu a sledovanie nájomných alebo správcovských zmlúv, evidencia prenajatých, spravovaných priestorov, fakturácia za dodané nájmy, služby a energie.

Čítaj viac

Modul Ekonomika

Predmetom riešenia modulu je evidencia došlých úhrad za vystavené faktúry z Chastie FM, ich párovanie na vystavené doklady a sledovanie pohľadávok až po ich úplné vyriešenie, príprava, generovanie a odosielanie upomienok neplatičom.

Súčasťou modulu je aj detailná agenda evidencie prijatých faktúr, schvaľovacie procesy týchto dokladov až po prepojenie na ERP/účtovný systém.

Čítaj viac

Modul Prognózy a rozpočty

Modul rieši tvorbu a generovanie nákladových a výnosových rozpočtov (budgetov). Údaje slúžia ako podklad pre ostatné moduly pre sledovanie čerpania rozpočtov.

Čítaj viac

Modul Energie a služby

Modul rieši podporu pre tri hlavné oblasti správcovských činností – Evidenciu spotrieb energií, Rozpočítanie energií a služieb (v technických a cenových jednotkách) a Energetický management.

Čítaj viac

Modul Majetok

Modul rieši efektívne sledovanie celého životného cyklu objektu IS od zaobstarania a zaradenia do majetku až po vyradenie z evidencie majetku.

Najdôležitejšou časťou modulu je tvorba plánov servisných činností (prehliadky, revízie, a pod.) s podporou a znalosťou legislatívy.

Čítaj viac

Modul Overovanie zariadení

Modul rieši overovanie rôznych druhov zariadení. Typickým využitím môže byť ciachovanie meračov energií.

Čítaj viac

Modul Sklady

Modul rieši kompletné skladového hospodárstvo. Využitie modulu je najmä pre spoločnosti, ktoré skladové hospodárstvo nemusia riešiť v účtovnom softvéri, ale potrebujú ho napríklad pre moduly údržby v Chastii FM.

Čítaj viac

CHASTIA ONE

Chastia Helpdesk je webové rozšírenie systému Chastia FM, ktoré rieši primárne evidenciu, sledovanie a riešenie požiadaviek na neplánované servisné činnosti.

Čítaj viac o samostatnej aplikácii

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.