Loading ...

Katalógy

Všetky zariadenia, ktoré sú evidované v informačnom systéme môžu byť zapracované do katalógov, ktoré obsahujú všetky potrebné technické informácie pre prevádzku a údržbu, vrátane obrázku alebo fotografie. Prí­kladom môžu byť katalógy stavebných sústav, vykurovacích telies, vodomerov, meračov tepla, kotlov, výťahov, nábytku a pod.

Katalógy sú samostatným programom, ktorý slúži na definíciu spravidla technických vlastností často sa opakujúcich objektov IS v Chastii FM. Tieto vlastnosti sa pripájajú k Objektu IS pomocou katalógového čísla. Obsahujú textové a číselné informácie, fotografie, rozmerové náčrtky, značky pre kreslenie v grafickom editore a poznámku.
Výhodou takéhoto riešenia je odstránenie duplicity informácií a možnosť ich definície a editovania na jednom mieste.
Program Katalógy je možné spustiť aj samostatne pre použitie v iných aplikáciách.