Loading ...

Energetický manažment

Pre správcov budov je veľmi dôležité sledovanie efektívnosti spotrieb energií v budovách. Z tohto dôvodu Chastia FM disponuje silným nástrojom pre podporu vyhodnocovania a analýz v oblasti výroby, distribúcie i spotrieb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivých koncových zákazníkov.

Chastia FM v oblasti energetického manažmentu umožňuje najmä:

  • Evidovať klimatické podmienky (vonkajšie teploty a dennostupne).
  • Automaticky generovať rôzne bilančné výstupy – od nákupu energií (alebo palív) až po jeho spotrebu u koncových odberateľov.
  • Automatickú analýzu viacpalivových zdrojov tepla (plyn-uhlie-biomasa-tepelné čerpadlo-kogeneračná jednotka-OST a podobne) – takéto analýzy bývajú väčšinou pri klasickom vyhodnocovaní veľmi zdĺhavé. Prednastavené algoritmy umožňujú v Chastii FM zvládnuť analýzy plne automaticky.
  • Automatický výpočet skutočnej účinnosti tepelných zariadení.
  • Porovnávanie spotrieb energií medzi jednotlivými časovými úsekmi pre jednu budovu (areál, spoločnosť, a pod.) alebo za jedno časové obdobie medzi viacerými budovami (areálmi). Porovnávanie je možné jednak v absolútnych hodnotách spotrieb alebo v prepočítaných spotrebách na vhodný parameter (napr. klimatické dennostupne, …).
  • Automaticky generovať zostavy pre celkovú energetickú bilanciu budov (areálov, spoločností, a pod.).
  • Vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzky, investícií a podobne metódou Monitoring & Targeting.
  • Analyzovať hospodárenie s energiami prostredníctvom parametrických reportov a grafov.
  • Definovať vlastné analytické výstupy.