Pasport

Chastia FM rieši detailnú pasportizáciu majetku spoločnosti. Počet typov evidovaných objektov, zariadení nie je obmedzený, je plne pod kontrolou používateľa. Najčastejšími objektami podliehajúcimi pasportizácii v spoločnostiach pre výrobu a distribúciu tepla sú pozemky, budovy, konštrukčné časti budov, technické zariadenia, časti líniových stavieb a podobne.

Chastia FM umožňuje napríklad:

 • Viesť centrálnu evidenciu všetkých objektov a zariadení v jednotnej centrálnej databáze s "on-line" prepojením na grafické prvky vo výkresoch. Svojim riešením okrem samotnej pasportizácie v plnej miere nahrádza aj systémy GIS (geografické informačné systémy).
 • Grafický a databázový pasport výrazne zjednodušuje tvorbu vyjadrení k podzemným inžinierskym sieťam v rámci investičnej výstavby.
 • Evidenciu pozemkov - vlastných pozemkov, cudzích pozemkov na ktorých sa nachádzajú technické zariadenia (napr. katastrálne údaje).
 • Evidenciu stavebných objektov - umožňuje evidovať jednak technologické objekty (napr. kotolne, OST, budovy čerpacích staníc, šachty a kanály na líniových stavbách a podobne) a jednak objekty svojich klientov - odberateľov tepla, teplej vody, a ostatných energií (objekty, odberné miesta a pod.).
 • Evidenciu zdrojov tepla, vrátane technologických celkov a technologických zariadení.
 • Evidenciu OST, vrátane technologických celkov a technologických zariadení.
 • Evidenciu rozvodov, vrátane technologických celkov a technologických zariadení.
 • Evidenciu vetiev - evidencia umožňuje posudzovať jednotlivé potrubné vetvy samostatne.
 • Evidenciu zariadení - podrobný pasport zariadení, často s prepojením na katalógové údaje (vrátane fotografií a rozmerových náčrtkov)
 • Evidenciu stavebných sústav - umožňuje robiť energetické analýzy vo vzťahu k tepelno-technickým vlastnostiam rôznych stavebných sústav (najmä obytných domov).
 • Evidenciu inžinierských sietí - je dôležitá pre potreby údržby a potreby vyjadrovania sa k inžinierskym sieťam.
 • atď.

Výhodou riešenia je najmä:

 • Integrácia grafických a databázových informácií je na rozdiel od mnohých iných podobných systémov v Chastii FM bezošvá (pri pohybe v databázovej tabuľke sa súčasne zobrazuje aj grafická reprezentácia daného objektu v grafickom okne a naopak), pričom informácia je k dispozícii okamžite (v reálnom čase).
  V mnohých prípadoch nestačí len textová alebo číselná informácia ale je potrebná zároveň aj grafická informácia. Takýmto prípadom môže byť napríklad umiestnenie technického zariadenia v budove alebo na určitom území, umiestnenie zamestnanca v budove, v organizačnej štruktúre spoločnosti, atď..
 • Zjednotenie metodiky pre hierarchickú evidenciu majetku - pozemkov, budov, zariadení a podobne.
 • Prehľad o rozsahu a skladbe majetku v spoločnosti.
 • Rýchla dostupnosť podrobných informácií o budovách a zariadeniach.
 • Podpora pre rozhodovanie o optimalizácii technických zariadení.
 • Sprístupnenie komplexných informácií pre všetkých pracovníkov na jednom mieste.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika