Teplárenské spoločnosti

Grafický informačný systém Chastia FM je prvým moderným a naozaj komplexným riešením problematiky pre výrobcov a distribútorov tepla a iných energií.

Nasadením grafického informačného systému získate najmä:

(Geo)grafický informačný systém

Chastia FM v plnej miere nahradí pre výrobcov a distribútorov tepla geografický informačný systém. Grafický modul systému Chastia FM extrémne rýchlo zobrazuje vektorové výkresy, pričom ovládanie grafického modulu je jednoduché a užívateľsky veľmi príjemné. Jednotlivé prvky výkresu môžu byť prepojené na záznamy v databáze rovnako ako v systémoch GIS.

Integrácia grafických a databázových informácií je na rozdiel od mnohých iných podobných systémov v Chastii bezošvá (pri pohybe v databázovej tabuľke sa okamžite zobrazuje aj grafická reprezentácia daného objektu v grafickom okne a naopak), pričom informácia je k dispozícii okamžite (v reálnom čase).

Perfektnú evidenciu majetku

Základom systému Chastia FM je efektívne a rýchle vyhľadávanie informácií o spravovanom majetku v databáze alebo priamo v mapách a výkresoch. Jednoduchým spôsobom nájdete všetky relevantné informácie o danom objekte alebo zariadení zo všetkých modulov bez nutnosti ich prácneho hľadania.

Prehľad o stave evidovaných objektov, zdrojov tepla, OST, rozvodov a technických zariadení

Vždy v každom okamihu budete informovaní o stave vašich spravovaných objektoch a zariadeniach.

Evidencia odberných a meracích miest, evidencia spotrieb energií

Podrobná evidencia odberných miest a ich parametrov, evidencia meracích miest, odpočty energií, rozpočítanie spotrieb pre účely bilancovania a fakturácie.

Energetický manažment

Energetický manažment zabezpečí kvalitné sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií, bilancovanie nakúpených médií, vyrobeného tepla a teplej vody, predaného tepla a teplej vody, výpočet účinností celých tepelno-technických zariadení aj po častiach, automatické bilancovanie viacpalivových zdrojov tepla, automatické vyhodnocovanie normatívov a podobne.

Nadštandardnou funkcionalitou je vyhodnocovanie spotrieb energií pomocou metódy Monitoring Targeting, ktorá umožňuje vykonávať tzv. priebežný energetický audit plne automaticky.

Výpočet variabilnej zložky tepla a dodatkového zisku

Databáza spotrieb energií je s výhodou využívaná na automatický výpočet skutočnej variabilnej zložky ceny tepla a porovnaním so schválenou cenou a výpočet dodatkového zisku.

Vytváranie zmluvných vzťahov, faktúr, vyúčtovaní

Správa zmluvných vzťahov, od sledovania celého životného cyklu zmluvných vzťahov až po možnosť generovania zálohových predpisov, dodatkov alebo príloh k zmluvám o objednanom množstve tepla, splátkových predpisov, faktúr, vyúčtovaní pri zmene cien, 13. faktúry.

Prehľad o plánovaných činnostiach, prehliadkach a revíziách, atď.

Riadenie plánovaných činností, prehliadok, revízií, atestov, školení  atď. je v prípade systému Chastia FM úplná hračka. Vďaka prehľadným reportom ste vždy informovaní o stave plnenia alebo neplnenia plánovaných úloh.

Ciachovanie meradiel (Overovanie zariadení)

Komplexná evidencia meradiel a ich komponentov, plánovanie ciachovania, história meracích miest – aké komponenty sa na nich nachádzali, história umiestnenia komponentov na meracích miestach a v skladoch, história ciachovania a údržby komponentov.

Možnosť jednoduchého zadávania požiadaviek na údržbu cez internetové rozhranie (neplánovaná údržba)

Aplikácia Chastia Helpdesk priamo v prostredí internetového prehliadača vám a vašim klientom umožňuje rýchle a prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti jednotlivých položiek, ich nákladov a v prípade potreby aj následnú fakturáciu.

Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu

Vďaka efektívnym vyhodnoteniam ste vždy detailne informovaní o aktuálnej rozpracovanosti požiadaviek, reakčnej dobe riešiteľa, ...

Webovú stránku spoločnosti s prepojením na dáta z Chastie FM

Naša spoločnosť vám ponúka spracovanie modernej internetovej stránky s možnosťou prepojenia cez „klientskú zónu“ na databázové údaje sledované v Chastii FM. Takto môžu byť vaši klienti v ľubovoľnom čase informovaní o svojej zmluve, dodatkoch, spotrebách energií a podobne.

Súčasťou klienskej zóny môže byť aj sprístupnenie Chastia Helpdesk pre vašich klientov.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika