Dodávka energií a služieb

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií predstavuje jednu z najdôležitejších činností pre všetkých správcov budov. Riešenie tejto problematikyv Chastii FM je veľmi komplexné a užívateľsky príjemné.

Riešenie umožňuje jednak evidenciu a sledovanie všetkých energií a služieb na vstupe, t.j. od dodávateľov a jednak rozpočítanie nákladov na energie a služby v rámci budov na výstupe - t.j. na jednotlivé oddelenia vlastnej spoločnosti alebo nájomcov. Umožňuje tiež prípravu energií v technických jednotkách aj cenách ako podklad pre samotný predaj energií pre svojich klientov.

Riešenie umožňuje najmä:

 • Evidenciu odberných miest - dodávateľských, odberateľských, vlastných.
 • Evidenciu parametrov odberných miest - napr. plochy, objemy, počet osôb, osobomesiace, regulačný príkon, atď.
 • Evidenciu meracích miest
  • Evidencia spotrieb
  • Import spotrieb
  • Ručné zadávanie spotrieb
  • Výpočet spotrieb v prípade rozpočítania
  • Automatická validácia spotrieb
  • Automatický výpočet spochybnených spotrieb náhradnými metódami
  • Výpočet cien energií pomocou zabudovaného cenníka, alebo individuálne
 • Evidenciu palív - výhrevnosť, spaľovacie teplo, množstvo, ...
 • Evidenciu odberových diagramov a ich využitie pri rozpočítavaní spotrieb
 • Evidenciu vykurovacích kriviek
 • Viesť a udržiavať cenníky energií
 • Výpočet (rozpočítanie) spotrieb energií ako podklad pre fakturáciu
 • Evidovať komponenty meracích miest (merače energií)
 • Plánovať ciachovanie a opravy meračov
 • Evidovať celú históriu komponentov meracích miest z pohľadu ciachovania a opráv
 • Evidovať celú históriu meracích miest z pohľadu prítomnosti jednotlivých komponentov meračov na meracom mieste

Riešenie Chastia FM v oblasti evidencie a rozpočítania spotrieb energií predstavuje solídny základ jednak pre energetický manažment a jednak pre fakturáciu za energie a služby svojim odberateľom.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika