Prínosy nasadenia systému

Grafický informačný systém Chastia FM umožňuje povýšiť všetky činnosti okolo správy majetku na kvalitatívne novú úroveň jednoduchým a ľahkým použitím vizualizácie majetku (areálov, budov, miestností, zariadení, ľudé a pod.) v grafickej podobe. Systém ako celok uľahčuje a v maximálne možnej miere automatizuje rutinné činnosti pri správe majetku.

Hlavné prínosy:
 • Zníženie nákladov na správu objektov.
 • Zvýšenie produktivity činnosti organizácie.
 • Zvýšenie informovanosti o spravovaných objektoch sprístupnením grafických aj popisných informácií.
 • Úspora času pri získavaní informácií.
 • Zvýšenie dostupnosti pre širší okruh pracovníkov - správcovskej firmy i zákazníkov.
 • Možnosť pracovať so systémom Chastia FM pomocou terminálových služieb Microsoft Windows Servera 2000/2003. (pripojenie na server môže byť sprostredkované cez internet, prípadne zo starších, menej výkonných počítačov pomocou LAN siete) - výhodou sú nižšie náklady na hardware počítačov a plnohodnotná práca aj cez pomalé linky internetových pripojení (aj cez modem!), ...
Hlavné prostriedky zvýšenia produktivity práce:
 • Vizualizácia informácii z databázy v grafike (vo výkresoch).
 • Extrémne rýchla grafika - nezdržiava ale pomáha pri práci, grafický modul je optimalizovaný na rýchlosť práve pre účely správcovských činností.
 • Synchrónna práca grafických a databázových informácií v reálnom čase - napr. pohybom po databázovej tabuľke sa v reálnom čase zobrazujú súvisiace objekty informačného systému vo výkresoch.
 • Elektronický archív všetkej firemnej dokumentácie prístupný širšiemu okruhu pracovníkov.
 • Rýchly prístup k informáciám - napr. kliknutím na objekt vo výkrese je okamžite prístupný pasport objektu - informácie z každého modulu kompaktne zobrazené na jednom paneli na okraji obrazovky, zároveň sú okamžite prístupné všetky dokumenty, ktoré s daným objektom súvisia - vr. automaticky generovaných dokumentov zo všetkých modulov.
 • Výkonné automatické funkcie pre prípravu projektu - napr. automatické generovanie objektov informačného systému do databázy vrátane automatického zaradenia do územnej štruktúry majetku, automatické generovanie dĺžok, obvodov a plôch z výkresov, používanie šablón pre zvýšenie efektivity práce a pod.,
 • Automatické generovanie zmlúv, dodatkov ku zmluvám, výpovedí, faktúr, atď..
 • Automatické plánovanie procesov údržby - prehliadky a revízie, preventívna údržba a pod..
 • Automatické rozúčtovanie spotrieb energií a nákladov na služby.
 • ...
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika